Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Pranadogs

Pranadogs­_consultancy is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  onder nummer: 67315887 LET OP en gevestigd in Hilversum (Noord Holland)

 • Artikel 1: Begrippen, in deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Hondenschool en baas/hond coaching: bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen cursussen en activiteiten aanbiedt.
 2. Trainer/Instructeur/eigenaar: Cynthia Schroo
 3. Cursist/coachee: Persoon die Pranadogs wenst in te schakelen bij de opvoeding en/of training van zijn/haar hond of bij zelfontwikkeling trajecten.
 4. Overeenkomst/Opdracht: de overeenkomst waarbij Pranadogs/souls zich tegen haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus, training consult of activiteit.
 5. Contractperiode: de overeengekomen duur van de Overeenkomst/Opdracht in de vorm van een of meer cursussen of activiteiten.
 6. We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De versie van de voorwaarden, die geldt, is de versie die te vinden is op pranadogs.nl ten tijde van het aangaan van de overeenkomst.
 • Artikel 2: Aangaan van de overeenkomst
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten die cursist aangaat met Pranadogs en/of Pranasouls.
 2. Overeenkomst/Opdracht kan aangegaan worden door te reageren op het aanbod van Pranadogs of Pranasouls middels schriftelijke afspraken via de mail.
 3. Na aanmelding is cursist verplicht het verschuldigde cursusgeld per bank te voldoen na ontvangen van de betaallink.
 4. In geval van niet tijdige betaling behoudt Pranadogs/souls zich het recht om cursist niet deel te laten nemen aan de cursus.
 5. De cursist ontvangt na aanmelding bevestiging van betreffende cursus.
 6. Er worden alleen cursisten van 18 jaar of ouder toegelaten. Indien jonger, alleen in overleg mogelijk.

 

 • Artikel 3: In aanmerking komen voor cursus
 1. Pranadogs/souls bepaalt wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus, consult, traject of cursusdag uit het gehele aanbod.
 2. Indien een cursist jonger is dan 18 jaar behoud Pranadogs/souls het recht om te bepalen of cursist geschikt is voor de betreffende cursus.
 3. Indien een cursist jonger is dan 16 jaar dient deze te allen tijde begeleid te worden door ouder of voogd.
 4. De trainer/instructeur bepaalt dat een hond/baas niet deel mag nemen aan een cursus wanneer er gegronde reden is dat zei een risico vormen voor de veiligheid en gezondheid van de andere deelnemers.
 5. Cursisten dienen voor hun honden gebruik te maken van een goedzittende halsband/ tuig of andere tool met riem die zorgt voor de veiligheid van de hond en voor de veiligheid voor andere mensen en dieren in de cursus. Wanneer de tool een gevaar of schade vormt voor de desbetreffende hond zal de trainer u vragen een andere tool te gebruiken en wanneer dit niet gebeurd de locatie laten verlaten. Tevens worden uitrollijnen/flexlijnen niet toegestaan tijdens de trainingen en consulten.
 6. Indien de cursist met een hondenras van de lijst hoog-risico aan de training of consult wil deelnemen, gebeurt dit na overleg met de trainer. Ook dient de hond bij uitval gedrag, of niet vertrouwen van de hond een goed zittende muilkorf te dragen.
 7. De cursist komt pas in aanmerking voor de cursus wanneer de hond is ingeënt volgens de reguliere inentingen. Of kan aantonen dat deze via titerbepaling is ingeënt.
 8. Vooraf of bij aanvang van de cursus kan de hondenschool vragen naar het hondenpaspoort van de hond die deel gaat nemen aan de cursus.
 9. Door de cursist meegebrachte bezoekers zijn alleen welkom in vooraf overleg. Niet bij groepsactiviteiten tenzij anders is besproken met de trainer. Dit om de rust te behouden.
 • Artikel 4: groepslessen/ consulten
 1. Pranadogs breath walk: Cursist komt in aanmerking voor breath walk wanneer de hond niet constant blaft of trekt aan de lijn. Anders wordt er eerst om een consult gevraagd. Bij kans op uitvalgedrag mag deelgenomen worden mits goed passende muilkorf en afstand houden van andere deelnemers.
 2. Pranadogs leashed walk: Cursist komt in aanmerking voor deze groepsles wanneer de hond al redelijke opvoeding heeft gehad. Wanneer deze niet overenthousiast, druk, blafferig of onrustig is. Wanneer tijdens de les toch blijkt dat de hond blijft blaffen, of zelfs een gevaar vormt. of zelfs na even lopen niet mee komt in de les. Kan diegene gevraagd worden, de les te verlaten. Deze cursist kan een andere les weer mee doen, mits deze een consult heeft afgenomen en er verbetering plaats vind.
 3. Hondensport consulten zoals het steppen met hond of canicrossen en dergelijke. Zijn honden wanneer uitgegroeid zijn pas toegestaan om deel te nemen. In overleg bij jonger alleen een intro tot Canicross of steppen met hond. De eigenaar is zelf verantwoordelijk voor de desbetreffende hond. Mocht de trainer toch zien dat deze hond niet kan deelnemen aan een sport consult dan zal deze het consult stoppen zonder het bedrag terug te storten.
 • Artikel 5: Annulering van lessen
 1. Doorgang van de training wordt bepaald door Pranadogs/souls. Wanneer een les niet doorgaat zal de trainer/instructeur tijdig af mailen. En is het op de dag zelf dan zal er gebeld worden. Wanneer de trainer/instructeur niet heeft afgebeld of gemaild gaat de les gewoon door. Ook bij regen gaat de les gewoon door. Lessen die door Pranadogs/souls zijn afgelast worden verschoven (zie 5.5.2).
 2. Als de cursist vanwege persoonlijke omstandigheden één of meer lessen annuleert, dan is dit voor rekening van de cursist. Pranadogs/souls is hier niet aansprakelijk voor.
 3. Als de cursist vanwege persoonlijke omstandigheden niet verschijnt op de afgesproken training is dit voor rekening van de cursist.
 4. Bij groepsles heeft de cursist het recht een vervanger in zijn/haar plaats te sturen, als deze op de hoogte van de oefeningen is en geen gevaar vormt voor de overige cursisten. Dit gaat altijd in overleg met de trainer.
 5. Bij ziekte/afwezigheid van de trainer:
  Zal de hondenschool een vervangende trainer/instructeur regelen; of
  2. Haalt de trainer/instructeur de betreffende les op een nader te bepalen datum/tijdstip in.
 6. In geval van gekochte sets lessen (3 groepslessen of consulten) dienen deze binnen 3 maand opgemaakt te worden. De 3 maand periode gaat in op de dag van het eerste consult/ groepsles. Bij annulering van het consult/les door trainer zal de trainer extra tijd en/of optie geven om de set op te kunnen maken.
 • Artikel 6: Aansprakelijkheid van Pranadogs/souls
 1. Pranadogs/souls is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende zaken.
 2. Cursisten zijn te allen tijde verantwoordelijk voor hun hond en de schade die hun hond geeft. Pranadogs kan hiervan niet aansprakelijk gesteld worden.
 3. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenschool op internet of andere publicaties binden Pranadogs niet.
 4. Pranadogs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven de door de cursist gewenste resultaten.
 5. Pranadogs/souls kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet (goed) lezen van de info mail en algemene voorwaarden door cursist.
 6. Pranadogs/souls kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet deelnemen van een groepsles doordat deze te laat op locatie arriveert.
 • Artikel 7: Aansprakelijkheid van de cursist
 1. De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen aan de organisatie, haar medewerkers en de locatie dan wel activiteit plaatsvindt.
 2. Pranadogs adviseert een goede WA. verzekering af te sluiten. Vaak valt (maar) één hond onder de standaard WA verzekering.
 3. De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door Pranadogs/souls van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.
 • Artikel 8: Copyright
 1. Alle door de hondenschool verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van Pranadogs/souls. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.
 2. Indien collega Hondentrainers/gedragsdeskundige deelnemen aan de groepslessen als : Pranadogs breath walk of de Leashed class (adem/meditatie met hond)

Wordt er van ze verwacht dat ze het unieke aanbod (heupgordel met elastiek) en het concept breathwalk (forestbathing en adem/meditatie ) in de groepswandeling niet zelf gaan aanbieden. Pranadogs zal in de toekomst programma’s beschikbaar stellen voor hondentrainers/gedragsdeskundige.

 • Artikel 9: Geschillen
 1. Op overeenkomsten gesloten met de hondenschool is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst. Als enig onderdeel van deze Voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard door een rechtbank of wetgever, blijven de overige Voorwaarden van kracht.